במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה , עודכן שיעור הפטור מתקרת ההקצבה המזכה ב3% נוספים.

חברי עמותה שקיבלו לבתיהם מכתב ממס הכנסה אודות העדכון, מומלץ להעבירו לממכ"א בכדי שיבצעו

את העדכון בתלושי הגמלה בהתאם.

ניתן לצלם את הטופס ולשלחו

במייל ל- eti.tsur@bankleumi.co.il

או לפקס 0778959751

ולוודא עדכון אחוז הפטור בתלושי הגמלה הבאים.