שמירת זכויות בוגרי לאומי –

התכתבות עם הנהלת הבנק והועד הארצי 

מכתב לרקפת ותשובת הבנק לביטול הקרן המשותפת

מכתב לועד הארצי בעניין הקרן לעזרה הדדית – אפריל 2017  

מכתב להנהלה בעניין מועדון הבנק- יוני 2015

תשובת ההנהלה בעניין מועדון הבנק- יוני 2015

תשובת הועד הארצי בעניין זכויות הבוגרים- יוני 2015

מכתב לועד הארצי: שמירה על זכויות הבוגרים- אפריל 2015

מכתב להנהלה בעניין כנס המאזן – אפריל 2014

תשובת ההנהלה בעניין כנס המאזן – אפריל 2014