אודות העמותה

עמותת בוגרי בנק לאומי-עמותה רשומה מס' 580014348


היסטוריה

בשנת 1979 התכנסה קבוצת עובדים, מוותיקי הבנק, והקימה גוף שמייצג את בוגרי בנק לאומי.

הרעיון הבסיסי היה הקמת ארגון שיפעל באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי, יתפקד באורח דמוקרטי ועפ"י החוק, נציגיו ייבחרו בבחירות חופשיות, יעמדו באמות מידה של בקרה ראויה וניהול תקין, ולנגד עיניהם מטרת על – קידום ענייניהם של הבוגרים, תוך קיום מערכת יחסים נאותה עם הנהלת הבנק.

ביולי 1983 אושר רישומה של העמותה כדין, תחת השם "חבר וותיקי ב.ל.ל." ולימים הוסב שמה ל"עמותת בוגרי בנק לאומי".

תקנון העמותה, שהוכן ע"י מייסדיה ואושר ע"י רשם העמותות במשרד המשפטים, מגדיר את מטרות העמותה, תנאי החברות בה, מוסדותיה ואופן התנהלותה.

להלן עיקרי התקנון:

 1. העמותה הינה ארגון ללא כוונת רווח.
 2. מטרות העמותה:
 • יצירת מסגרת ארגונית לחברי העמותה, תוך הסדרת היחסים הפנים ארגוניים, ייצוג החברים בפני הבנק ומוסדותיו, וכן בפני גופים חיצוניים.
 • עזרה הדדית בין חברי הארגון.
 • דאגה לרווחתם של חברי העמותה במגוון נושאים, בעיקר בנושאי בריאות, פיננסים, תרבות ופנאי.
 1. העמותה רשאית להקים ולנהל מוסדות כספיים וכלכליים לשרותם ולרווחתם של חבריה, לצורך השגת מטרותיה.
 2. מוסדות העמותה:

אספה כללית: אחת לשנה מתקיימת אספה כללית רגילה. חבר בעמותה זכאי להשתתף באספה הכללית, לבחור ולהיבחר לכל מוסד ממוסדותיה.

האספה בוחרת את מוסדותיה – ועד העמותה, ועדת בקורת ובעלי תפקידים אחרים, ומאשרת את הדו"חות הכספיים.

פרוטוקול האספה והדו"חות הכספיים המבוקרים, נחתמים ומדווחים כחוק לרשם העמותות.

ועד העמותה בוחר מקרבו יו"ר, מזכיר וגזבר.

 1. החברות בעמותה:

תנאי החברות בעמותה מוסדרים ומפורטים, וכוללים, בין היתר, את ההגדרות הבאות:

 • חבר בעמותה כשיר להיות כל עובד או עובדת לשעבר, שעבד בבנק לאומי לפחות 15 שנה וכל עובד שהוכר כבוגר ע"י הבנק.
 •  הצטרף לעמותה באמצעות טופס הרשמה באתר האינטרנט של העמותה.
 • דמי חבר: חבר בעמותה חייב לשלם לעמותה דמי חבר שנתיים, בהתאם להחלטות ועד העמותה.

                    דמי החבר באמצעות הוראת קבע שנתית בלבד כיום הינם 50 ₪ בשנה .
                        לחשבון העמותה בסניף843, מספר החשבון 44654/39.

   קשר עם העמותה : כתובת העמותה בדואר ישראל  ת.ד 824 דואר מרכזי (מקווה ישראל) תל אביב 

                               כתובת דואר אלקטרוני/מייל העמותה: bogerleumi@walla.com

                                   טלפון להשארת הודעות: 054-3377007